Previous (Index) Next

[photo]

Fern Lindzon (Toronto ON) vs. Lynda Wise (Toronto ON).